آیا ممکنه که بخواین تعداد کل پست ها، دیدگاه ها و دسته بندی های سایت وردپرسی خودتون رو نمایش بدین؟ خیلی ساده بگم که کدی براتون آماده کردم که خیلی راحت این کارو برامون انجام میده.

نمایش تعداد پست ها و دیدگاه ها و دسته بندی ها برای وردپرس پایین تر از نسخه ۲.۵

اگه نسخه وردپرس شما پایین تر از 2.5 هست. از کد زیر استفاده کنید. ولی برای وردپرس ۲.۵ و بالاتر یه تابع گذاشتن که تعداد تمام پست ها رو نشون میده.

<?php
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'");
if (0 < $numposts) $numposts = number_format($numposts); 

$numcomms = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'");
if (0 < $numcomms) $numcomms = number_format($numcomms);

$numcats = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->categories");
if (0 < $numcats) $numcats = number_format($numcats);
?>
<p><?php printf(__('There are currently %1$s <a href="%2$s" title="Posts">posts</a> and %3$s <a href="%4$s" title="Comments">comments</a>, contained within %5$s <a href="%6$s" title="categories">categories</a>.'), $numposts, 'edit.php',  $numcomms, 'edit-comments.php', $numcats, 'categories.php'); ?></p>

این هم کد بهینه شده:

<?php
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish'");
if (0 < $numposts) $numposts = number_format($numposts); 
$numcomms = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'");
if (0 < $numcomms) $numcomms = number_format($numcomms);
$numcats = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->categories");
if (0 < $numcats) $numcats = number_format($numcats);
?>

<?php echo $numposts . ' posts and ' . $numcomms . ' comments in ' . $numcats . ' categories'; ?>

نمایش تعداد پست ها، دیدگاه ها و دسته بندی ها برای وردپرس نسخه ۲.۵ و بالا تر

نمایش تعداد کل پست ها در نسخه ۲.۵ بالاتر از طریق تابع زیر است:

$count_posts = wp_count_posts();

$published_posts = $count_posts->publish;

نمایش تعداد کل دی دیدگاه ها در نسخه ۲.۷ و بالاتر هم از تابع زیر میتوان استفاده کرد:

<?php 
$comments_count = wp_count_comments();
echo $comments_count->approved . " Comments, care to join in?";
?>

 به تفاوت نسخه ها در تعداد پست ها و دیدگاه ها دقت کنید.

باید بگم فعلا وردپرس تابع دقیقی برای نمایش تعداد کل دسته بندی ها نداره ولی عوضی میتونین از تابع زیر استفاده کنین:

function wt_get_category_count($input = '') {
	global $wpdb;
	if($input == '')
	{
		$category = get_the_category();
		return $category[0]->category_count;
	}
	elseif(is_numeric($input))
	{
		$SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->term_taxonomy.term_id=$input";
		return $wpdb->get_var($SQL);
	}
	else
	{
		$SQL = "SELECT $wpdb->term_taxonomy.count FROM $wpdb->terms, $wpdb->term_taxonomy WHERE $wpdb->terms.term_id=$wpdb->term_taxonomy.term_id AND $wpdb->terms.slug='$input'";
		return $wpdb->get_var($SQL);
	}
}

موفق باشید…